کتیبه های مشروطیت پیرغار

23 بهمن 1397
6459
18
0

پیر غار جاذبه ای که به دل تاریخ راه دارد :

کتیبه های مشروطیت پیر غار در استان چهارمحال و بختیاری ، در روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان قرار گرفته اند.  این کتیبه ها در دامنه کوهی مشرف به روستای ده چشمه و در فاصله 6 کیلومتری شهر فارسان درتفرجگاه پیر غار واقع شده اند. کتیبه های مشروطیت پیر غار متعلق به دوران مشروطیت بوده و توسط دوتن از رهبران جنبش مشروطه خواهی بختیاری به نامهای سرداراسعد و سردار ظفر نوشته شده اند.

کتیبه های مشروطیت پیر غار در چهار قسمت مجزا به سینه صخره های سیلیسی و به ترتیب حدوث زمان وقایع از راست به چپ حجاری شده اند. کتیبه سوم تقریبا درحد فاصل و زیر دوکتیبه ابتدایی قرار گرفته که خود شامل دوبخش مجزا است. نوع خط کتیبه ها نستعلیق گه گاه با خط شکسته آمیخته شده واز نظر شیوه نگارش دارای اغلاط دستوری واملایی می باشد. کتیبه های اول ودوم به دستور سردار ظفر در خصوص چگونگی آغاز وانجام جنبش مشروطه خواهی است. کتیبه دوم به دستور علی قلی خان سرداراسعد درهمان زمینه قبلی وکتیبه سوم درخصوص لغو شدن القاب درسال 1304 هجری شمسی به دستور مجلس شورای ملی حجاری شده است.

کتیبه های مشروطیت پیر غار در هشت اسفند 1377 با شماره ثبت 2279 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.

کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
کتیبه های مشروطیت پیر غار

متن کتیبه های مشروطیت پیرغار

متن کامل کتیبه های مشروطیت پیر غار این چنین است:

چنین گوید حاجی خسروخان سردار ظفر درسنه 1334 آزادی خواهان ایرانی از مقام سلطنت تقاضای مشروطه نمودند.مظفرالدین شاه قاجار حکم مشروطیت رادست خط وبعد از اندک زمانی به رحمت ایزدی پیوست.محمدعلی شاه برسریر سلطنت برآمد درآن وقت بنده درخدمت برادر والاتبارم حاج علیقلی خان سردار به فرنگستان رفته وچهار ماه آنجا بودیم.به واسطه بی مرحمتی محمد علی شاه ، اغتشاش دربختیاری فراهم آمد که بنده از مراجعت وکمک به صمصام السلطنه که ایلخانی بود مجبور شده از پاریس به مسکو واز مسکو سیزده روزه به بختیاری رسیدم.به حمد اله انجام صلح و پس از یکسال محمد علی شاه پارلمان رابمباران نمود واز بختیاری امداد خواست .این بنده به اتفاق امیر مفخم وسردار جنگ وسردار اشجع با چهار صد سوار به تهران رفتیم.

هیجان از تمام ایران رفع مگر اذر بایجان خصوصا تبریز باکما ل قدرت مقاومت کردنددومرتبه سواربختیاری احضار وباسواران تهران رفتیم .ولی قصد ماطرفداری ملت بود.این موقع دراصفهان وگیلان هم انقلاب وشورش حادث شد.صمصام السلطنه دراصفهان ولنجان، سپهداردررشت ، سردار اسعدهنوز در فرنگستان وبا مشروطیون درلندن وپاریس اجماع داشتند.این اوقات ازراه جنوب هندوستان حرکت کرده به محمره آمده واز محمره به بختیاری وارد شدند.

  من بنده هم اصفهان وبختیاری آمده سوار زیادی به کمک ملیون تهیه دیده وسردار اسعد با یک هزار سوار به تهران حرکت کرد. سپهدار هم ازرشت عازم تهران شده وپس از جنگ بسیار داخل شهر شدند. محمدعلی شاه درشمیران بود.همین قدر که تهران اشغال گردید به سفارت روس پناهنده شد .ولیعهد راکه اعلی حضرت سلطان احمدشاه سلطان حالی ایران خلدالله ملکه است سردار اسعد وسپهدار وملیون برتخت سلطنت نشانده عضدالملک قاجار را به سمت نیابت سلطنت منتخب نمودند.پس از یکسال عضدالملک مرحوم وناصرالملک همدانی رابه جای آن مرحوم گماشتند. درسنه 1329 محمد علیشاه که ازطرف دولتین ومواجب زیاددرروسیه اقامت داشت ازطرف استرآباد وسالارالدوله برادرش از کردستان وکرمانشاه با ایلات زیاد برای پایتخت دهجوم کردند .آن عصر باملت غیرازامین وایل بختیاری کسی همراه نبود وبه تصویب پارلمان ونایب السلطنه خوانین از بختیاری باسه هزار سوار برای جلوگیری محمد علیشاه وسالارالدوله حرکت کردند.

  کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
  کتیبه های مشروطیت پیر غار

  امیر مفخم و مرتضی قلی خان حکمران لرستان عقب نشانیده پس ازجنگ خونین وتلفات زیاد عراق(اراک)آمدند .این بنده مامور نظم عراق وکرمانشاهان وکردستان بودم به قشون آنها ملحق شدم وهمگی تاقم عقب کردیم. بعد ازآن که سوار بختیاری ومجاهدین محمد علی شاه راشکست دادند فرار نمود وسردار شد به دست سوار بختیاری دستگیر وتیرباران شد. به امور جنگ سالارالدوله شدند که ازدوطرف جلوگیری نماییم از این طرف بنده حقیر وسردار جنگ بایکهزار وسیصد سوار بختیاری و از طهران سردار محتشم وسردار بهادر و موسیو یفرم خان ارمنی با یک هزار وسیصد سوار بختیاری ومجاهد بودند درساوه ملاقات وباهمدیگر دست دادند.

  به خواست خدا سالارالدوله راشکست فاتحی دادیم که باتلفات بسیاری به لرستان فرار نمود مههم تاهمدان اورا تعقیب کردیم. بعد از جنگ دیگر چنان شکست خوردا که به کلی تاب مقاومت نکرده کرمانشاهان رفت دراین بین از طرف دولت امپراطوری روس اولتیماتومی شدکه برای ایران خطر عظیم داشت ناچار نایب السلطنه قبول نمود .درآن وقت صمصام السلطنه رئیس الوزرا بود محمد علیشاه مجددا روسیه رفته تا اردوی بختیاری متفرق گردید.

  بنده مامور اصفهان شدم بعد از یکسال حکومت اصفهان فرنگستان رفته وهشت ماه آنجا ماندم تاناصرالملک نایب السلطنه به ایران آمد یکسال بیکار وابتدا به حکومت یزد وبعد به حکومت کرمان منتخب شدم.یکسال ونیم کرمان بودم جنگ اروپاشروع شدودولت عثمانی نیز داخل جنگ شد. دامنه جنگ نیز به ایران کشیده شد.وتاکنون هم که اواخر سنه 1334 است پس از مدتی آتش جنگ دراغلب اروپ ونقاط ایران مشتعل وقشون روس وعثمانی درهمدان تانزدیک قزوین مشغول جنگ می باشند.خوانین هم صمصام السلطنه ، سردار اسعد وسردار جنگ وسردار بهادر درطهران واین بنده باسایر خوانین درچهارمحال منتظر حوادث روزگار می باشم.

  کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
  کتیبه های مشروطیت پیر غار

  کتیبه نسب خوانین بختیاری

  واقع درپیرغار ده چشمه که به دستور حاجی علیقلی خان سرداراسعد نوشته شده:

  شنیدم که جمشید فرخ سرشت                                                        به سرچشمه برروی سنگی نوشت

  دراین چشمه چون مابسی دم زدند                                                          برفتند تاچشم بر هم زدند

  چنین گوید که حاج علیقلی خان سردار اسعد ابن حسینقلی خان ایلخانی این جعفرقلی خان ابن حبیب اله خان ابن ابداخان ابن علی صالح خان ابن عبدالخلیل ابن خسروآقا ابن غالب آقا ابن حیدر که اجداد من همه وقت به ریاست طایفه هفت لنگ بختیاری برقرار بودند تازمان پدرم حسینقلی خان ایلخانی که طوایف چهار لنگ وجوانکی گرمسیر وسردسیر وفلارد ضمیمه حکومت اوشدند.درسنه 1299 مرحوم برادر ارشدم اسفندیار خان سردار اسعد دراصفهان شش سال محبوس ماند وحکومت بختیاری ومضافات بااعمام گرامم بوده.

  بعد از شش سال برادرم مرخصی وبه منصب سردار اسعد منصوب شد. چند سال با اعمام و بنی اعمام دشمنی وجنگها وخونریزی کردیم وعاقبت صلح کرده متحد شدیم. تاکنون که سنه 1332 وسال دهم جلوس اعلی حضرت مظفرالدین قاجار خلدالله ملکه می باشد با وجود وفات چهار نفر از بزرگان به کمال اتحاد مشغول ریاست هستیم.از ثمر اتحاد براملاک موروثی افزودیم. الان سه ربع چهار محال وتمام رامهرمز ،زیدون وحومه بهبهان ، املاک زیادی از عربستان ، چندین قریه از بربرد ،چندین قریه از لنجان وسمیرم ملک زرخرید این خانواده است.از چهارمحال ناحیه میزدج وچندین قریه دیگر ملکی من وگرامی برادرم حاجی خسرو خان سالار ارفع است که اولاد واحقار ما اتحاد رااز دست ندهند.

  کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
  کتیبه های مشروطیت پیر غار

  درپایین این کتیبه نوشته شده :درتاریخ هفتم محرم 1336 مطابق اول میزان مرحوم سردار اسعد طهران به رحمت ایزدی پیوست لغو شدن القاب درسال 1304 شمسی به امر مجلس شورای ملی.

  باتوجه به شواهد موجود به نظر می رسد حک نمودن کتیبه درمحل پیرغار ابتکار سران بختیاری در قرن گذشته نبوده بلکه دراین محل کتیبه ای قدیمی تر وجودداشته که سردار اسعد وسردار ظفر با محو نمودن آن ، کتیبه های فعلی راجایگزین نموده اند.تجمع آب باران وبرف درقسمت بالای کتیبه باعث شده که آب از آنجا بدلیل وجود شیارها وحفره ها به پشت کتیبه ها نفوذ کرده ودرساعات یخبندان درمیان مجراها یخ زده وباعث فشار آوردن به جسم سنگ شده ودرمواردی باعث فرسایش سطوح کتیبه ها شده است.

  فاصله پیر غار تا سایر مکان ها

  فاصله پیر غار تا    فاصله به کیلومتر
  شهرکرد 42
  فارسان 6.5
  اصفهان 134
  دشت لاله 62
  چشمه دیمه 70
  قلعه چالشتر 46.5
  پل زمانخان 66
  تالاب چغاخور 70

   

  مسیر رفتن به محل کتیبه های مشروطیت پیر غار

  مسافرانی که قصد رفتن به پیر غار و دیدن کتیبه های مشروطیت پیر غار را دارند ابتدا باید به  شهر فارسان در 36 کیلومتری شهرکرد رفته و سپس بعد از روستای ده چشمه مسیر آسفالته ای که به گردشگاه پیر غار منتهی می شود را طی کنند.

  فصل بهار و تابستان مناسب ترین فصل برای سفر به این منطقه است و با توجه به آب و هوا مطلوب، گردشگران می توانند علاوه بر بازدید از کتیبه های مشروطیت پیر غار از طبیعت زیبا و چشمه های خروشان پیر غار لذت ببرند.

  پیرغار تفرجگاهی تفریحی و تاریخی در بام ایران

  چرا این منطقه پیرغار نام گرفته است ؟

  پیرغار یک منطقه ی گردشگری در شهرکرد است که غاری آهکی با قدمت طولانی در آنجا قرار گرفته است. چند چشمه ی جوشان از این غار جاری شده است و مردم این منطقه آن را بسیار محترم میشمارند زیرا کلیه کشتزارهایشان از آب این منطقه آبیاری می شود. بنا به گفته تعداد زیادی از اهالی قدیمی که در پیرغار زندگی می کردند این منطقه در سال های بسیار دور محل عبادتگاه مردم شهرکرد بوده و دلیل اصلی آن نیز همین آب جاری از غار بوده است. در حال حاظر زمانی که گردشگران برای بازدید از پیرغار می روند لیدرها گردشگران را به داخل غار برده و شمع روشن می کنند. مردم روستا قبل از تحویل سال شمع های خود را روشن کرده و سبزه‌های خود را به عنوان تبرک در غار قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد مردم این منطقه با انجام دادن این کارسالی نیک و سلامت برای یکدیگر آرزو می‌کنند.

  از دوران قاجاریه تا کنون یک قطعه سنگ که به شیرسنگی معروف است در کنار درب ورودی باقی مانده است

   

  پیر غار فارسان، ترکیبی از زیبایی طبیعت و تاریخ در شهرکرد!

   

  آبشار پیرغار در شهرکرد

  در منطقه پیرغار شهرکرد آبشاری با این نام وجود دارد که یکی از جاذبه های دیدنی و قطب های گردشگری منطقه به شمار می رود آبشار پیرغار یکی از دیدنی ترین آبشارهای فصلی است که در ایران وجود دارد و به خاطر وجود داشتن چشمه‌ها و رودخانه‌های فراوان نسبت به استان‌های دیگر مدت طولانی تری جاری است. نام این آبشار از غاری آهکی به نام پیرغار گرفته شده است که به این آبشار می ریزد .از مسیرهایی که در کوه ایجاد شده می‌ توان با کمی تلاش خود را به بالاترین نقطه آبشار و در نهایت به سرچشمه آن رسید..

  وجود آبشار پیرغار در این منطقه باعث شده که زیبایی این منطقه چندین برابر شود و هر ساله گردشگران و توریست های زیادی را به خود جذب کند .

   

   جاذبه‌های گردشگری منطقه پیرغار

  پیرغار در روستای ده چشمه قرار گرفته است. نام این روستا از ترکیب ده و چشمه به وجود آمده است که به روستایی که در کنار چشمه ایجاد شده اشاره دارد. این چشمه دارای آب شیرین است  که باعث آبادانی و سر سبزی این منطقه شده است.

  فصل سفر به پیرغار

  با توجه به اقلیم منطقه و شرایط آب و هوایی، مناسب ترین زمان برای سفر به پیرغار فصل بهار و تابستان است. در بهار و تابستان درختان سرسبز می‌شوند و آبشار جریان پیدا می‌کند.

  مسیر شهرکرد - پیر غار

   

  رفتینگ چیست؟ آشنایی با ورزش مفرح رفتینگ در استان چهارمحال و بختیاری

  منبع : بیا تور

   

  ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

  با ما در اینستاگرام همراه باشید 

  آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

  روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

  برای اطلاع ازمناسب ترین  تور های گردشگری با ما در ارتباط باشید.

   

  ;

   

  7 اظهار نظر
  مطالب مرتبط
  همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
  همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
  مصاحبه با مسافران تور کویر مرنجاب
  مصاحبه با مسافران تور کویر مرنجاب
  مصاحبه با مسافران رفتینگ
  مصاحبه با مسافران رفتینگ
  ویلای سنتی کنار رودخانه چهار محال بختیاری
  ویلای سنتی کنار رودخانه چهار محال بختیاری
  بروجن کجاست؟
  بروجن کجاست؟
  شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، سرزمین مناظر و چشم اندازهای زیبا
  شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، سرزمین مناظر و چشم اندازهای زیبا
  10 جای دیدنی شهرستان سامان | جاذبه های گردشگری و محل های تفریحی سامان با بیا تور
  10 جای دیدنی شهرستان سامان | جاذبه های گردشگری و محل های تفریحی سامان با بیا تور
  مطالب تصادفی
  روستای ابیانه
  روستای ابیانه
  سرچشمه رودخانه زاینده رود| همه چیز درباره زاینده رود زندگی بخش| رودخانه زاینده رود پر آب و با طراوت در سال 1402
  سرچشمه رودخانه زاینده رود| همه چیز درباره زاینده رود زندگی بخش| رودخانه زاینده رود پر آب و با طراوت در سال 1402
  گیسوم بهشتی در قلب استان گیلان
  گیسوم بهشتی در قلب استان گیلان
  شما هم وارد بحث شید
  مطالب بیشتر